Liberal Demokrat Parti

PARTİ PROGRAMI

NEDEN LİBERAL DEMOKRAT PARTİ?

Liberal Demokrat Parti, Türk siyasal yaşamında eksikliği her geçen gün biraz daha fazla hissedilen liberal yani, özgürlükçü felsefeyi (bk. Ek 1-2) ekonomik yaşamda olduğu kadar; sosyal ve kültürel alanlarda da yeşertmeyi hedefleyen bir siyasi oluşumdur. Ülkemizde Liberal Demokrat Parti ’den başka hiçbir siyasi partinin gerçek anlamda ve samimiyetle, bireyin güven, adalet, mutluluk ve kendini özgürce ifade etme isteğinin kesin önceliği olduğu, her anlamda özgürlükçü, liberal demokrasiyi savunduğu ve dolayısıyla, bugünün misyonuna hizmet ettiği söylenemez.

 

Türk siyasi tarihinde, bu güne kadar, Liberalizm adı altında yapıldığı savunulan tüm uygulamaların, oy toplamaya dönük, popülizmden öteye gitmediği bir gerçektir. Liberal Demokrat Parti, siyasal yaşamımızdaki bu önemli boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

 

Liberal Demokrat Parti ile Türkiye’de ilk kez devlet ile ilişkisi, devletten beklentisi olmayan; devletçiliğe karşı bireyin yaratıcı ve üretici gücünü savunan, kollayan örgütlü bir hareket ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki, mevcut herhangi bir siyasi parti içinde mücadele vermek gibi, beyhude bir yol tutulmamış; hareketin doğrudan doğruya sokaktaki insanla başlatılması ve geliştirilmesi öngörülmüştür.

 

 

 

NEDEN LİBERAL BİR PARTİ?

Yukarıda da ifade edildiği üzere, ülkemizin siyaset sahnesindeki politik hareketlerin tümü temelde devletçi zihniyetin ürünleri ve savunucularıdırlar. Bu durum, bu partileri birbirinin tıpatıp benzeri kılmaktadır. Nitekim, yakın tarihimizdeki tüm koalisyon hükümetleri bu nedenle uyumlu yürüyebilmiştir. Bu partilerin hepsi aynı, hamurun ürünleridir çünkü, hepsinin kuruluşunda ve yönetiminde devletçi zihniyetin temsilcileri hakim bulunmaktadır. Zaten bu nedenledir ki, ülkemiz gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse kültürel atılımları bir türlü gerçekleştirememekte ve bugünkü tıkanıklıkları yaşamaktadır.

 

Bugüne dek Türkiye’de gerçekten bireye, sokaktaki insana dönük, onu merkez alan, onun yaratıcı ve girişimci gücüne güvenen, onu onurlandıran bir siyasi oluşuma gidilmemiş; bu yapıda bir siyasi harekete girişilmemiştir. Oysa, liberalizm ve liberal demokrasi, tüm çağdaş ve ileri ülkeler için olduğu gibi, Türkiye ve Türk insanının refah ve mutluluğu için de tek yoldur. Liberal Demokrat Parti devlete değil, devletçiliğe karşıdır. Özenle vurgulamak isteriz ki, Liberal Demokrat Parti devletçilik deyimini, tipik totaliter devletçilik anlamıyla kullanmaktadır. Şöyle ki: Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan bireylerin, asgari müştereklerde birleştiği ve anlaştığı sistemdir. Devlet gücünü, bireyler ve bireylerin oluşturduğu kurumlardan almaktadır.

 

Devletçilik, devletin bu asli, bu yaşamsal gücünü birey için değil, bireye karşı kullanan bir yönetim anlayışıdır. Bu nedenledir ki, Liberal Demokrat Parti devlete değil, devletçiliğe karşıdır. Devletçilik yalnız Türkiye’de değil, tüm dünyada gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse kültürel alanlarda iflâs etmiş bir sistemdir. Bireyin istekleri, dünyanın her yerinde aynıdır ve değişmez. Birey güven ister, adalet ister, mutluluk ister, kendini özgürce ifade etmek ister. Bireyin bu temel, bu vazgeçilmez isteklerini, tarih boyunca ne faşizm ne sosyalizm ne de başka benzeri rejimler değiştirebilmiştir.

 

Liberalizm, bu anlayışla insanı, bireyi merkez almakta; bireyin özgürlük, güven, adalet ve mutluluk isteklerini öncelikli amaç olarak belirlemektedir. Bugün devletçilik, belki de geçirdiği belirli bir evrimin sonucu olarak, artık müdahalecilik biçiminde değil; halka hizmet şeklinde gibi görünüyorsa da, bu bir aldatmacadır ve bunun bir aldatmaca olduğu, bilinen bir gerçektir. Sosyal devlet anlayışı ise, söylemden öteye gidememiş; birey, toplum ve kurumlar bu anlayışın sonucu olarak, sürekli istismar edilmişlerdir.

TEMEL FELSEFE VE ÖNCELİKLİ AMAÇ

Liberal Demokrat Parti’nin öncelikli amacı, bu devletçilik aldatmacasını, bireyin ve halkımızın gözleri önüne sermek; bu anlayışın neden olduğu maddi ve manevi kayıpları Türk halkına anlatmaktır. Liberal Demokrat Parti’nin bu bağlamda başarısı, halkımızın liberalizmi benimsemesi yolunu açacak ve hareket böylece ivme kazanacaktır. Böylelikle, tarihimizde ilk kez bireyin ve dolayısıyla, halkın iradesinin devlet yönetimine doğrudan yansıması, liberal demokrasi ile gerçekleşmiş olacaktır. Söz konusu yeniden yapılanma programının temel felsefesi, bireyi devletçiliğe karşı korumak; onu özgür ve rahat bırakarak, inisiyatif sahibi kılmaktır.

Tekrar ediyoruz: Liberal felsefe bireye güvenir, bireye inanır, bireyi özgür kılar, bireyi kayıt altına almaz, bireyden kuşkulanmaz, bireyden korkmaz, bireyin beyanını esas alır. Dolayısıyla, öngörülen sistemde birey siyasi, idari, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda doğrudan söz sahibi olacak, inisiyatifini kullanabilecektir. Liberal Demokrat Parti için, liberal hareketin demokrasinin kuralları içinde, bireyin ve halkımızın rızası ile, katılımı ile gerçekleştirilmesi, birincil önemi haizdir. 

Yukarıda ifade bulan felsefe, Liberal Demokrat Parti bünyesinde de benimsenmekte; parti örgütü Türk halkının, gerçek temsilcileri ile oluşturulmaktadır. Liberal Demokrat Parti, tüm gelişmiş ülkeler için olduğu gibi, Türkiye için de gerçek liberal demokrasiyi savunan herkesi çatısı altına davet etmektedir.